Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

Chuyên Gia PPP
  • Kỹ năng QLDA hình thức PPP

    Lượt xem: 1
    Cuốn sách này bao gồm các hướng dẫn từng bước chủ yếu, mục đích là khuyến khích các dự án tiềm năng. Do đó, khu vực công, nên thực hiện các hành động nào và nên thực hiện các thủ tục nào để chuẩn bị và thực hiện thành công dự án PPP theo Luật PPP, cũng như các Luật khác có liên quan về việc sử dụng mô hình PPP (Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai, Luật quy hoạch, Luật xây dựng, Luật Doanh nghiệp …). Mục đích của Hướng dẫn là góp phần đề xuất và triển khai các dự án PPP hiệu quả hơn và tốt hơn trong thực tiễn.
© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top