Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

4.5 Giai đoạn 5: Quản lý hợp đồng trong giai đoạn xây dựng

4.5 Giai đoạn 5: Quản lý hợp đồng trong giai đoạn xây dựng

Mục tiêu: Chủ động quản lý hợp đồng để tránh hoặc giảm thiểu tác động của rủi ro và các ảnh hưởng (trong giai đoạn Xây dựng) liên quan đến các thay đổi, khiếu nại và tranh chấp. Trong giai đoạn này, điều đặc biệt quan trọng là giám sát việc tuân thủ các yêu cầu xây dựng.

Nhiệm vụ:

 • Thành lập quản trị và đội ngũ quản lý hợp đồng;
 • Thiết lập và thực hiện quản trị hợp đồng - bao gồm xây dựng sổ tay quản lý hợp đồng (ban đầu tập trung vào Giai đoạn Xây dựng);
 • Giám sát và quản lý bàn giao, giấy phép và thiết kế;
 • Giám sát sự tuân thủ và hiệu suất của bên tư nhân trong quá trình xây dựng;
 • Quản lý sự chậm trễ;
 • Quản lý truyền thông và các bên liên quan;
 • Quản lý các thay đổi (do các lệnh thay đổi do chính phủ đề xuất hoặc do đối tác tư nhân đề xuất), yêu cầu bồi thường (do các sự kiện rủi ro được giữ lại hoặc chia sẻ) và tranh chấp;
 • Quản lý thanh toán trong quá trình xây dựng trong các dự án đồng tài trợ;
 • Vận hành / chấp nhận và bắt đầu hoạt động.

Quản lý hợp đồng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm:

 • Giám sát các nhiệm vụ thực hiện;
 • Quản lý các ảnh hưởng và rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án và do đó là VfM;
 • Quản lý các thay đổi trong hợp đồng, phân bổ rủi ro, tranh chấp và nhiều sự kiện khác bao gồm chấm dứt sớm;
 • Quản lý các nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan mua sắm;
 • Chấp thuận các ủy quyền;
 • Tính toán và thanh lý các khoản thanh toán;
 • Phân tích yêu cầu bồi thường; và

Quản lý thông tin và truyền thông.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top