Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

4.3 Giai đoạn 3: Cấu trúc và dự thảo hợp đồng

4.3 Giai đoạn 3: Cấu trúc và dự thảo hợp đồng

Mục tiêu: Xác định và phát triển giải pháp hợp đồng PPP và quy trình đấu thầu phù hợp nhất với các tính năng cụ thể của hợp đồng dự án để bảo vệ và, nếu có thể, tối ưu hóa VfM.

Nhiệm vụ:

  • Xác định cấu trúc cuối cùng của hợp đồng dự án (quy định tài chính, phân bổ rủi ro và cơ cấu, định nghĩa cơ chế thanh toán) và phác thảo hợp đồng;
  • Hoàn thiện do siêng năng và chuẩn bị (hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu trong Giai đoạn Thẩm định);
  • Đánh giá lại hoặc xác nhận phân tích trước đó nếu cần (kinh tế, tài chính, thương mại - có khả năng bao gồm thử nghiệm thị trường mới và cập nhật PSC và phân tích khả năng chi trả);
  • Hoàn thiện thiết kế tham chiếu, yêu cầu kỹ thuật và thông số kỹ thuật đầu ra;
  • Xác định các điều khoản kinh doanh và các vấn đề cơ cấu hợp đồng khác (đặc biệt là thực hiện chiến lược và công cụ quản lý hợp đồng);
  • Cấu trúc và dự thảo RFQ (Request For Qualifications/yêu cầu về năng lực): xác định các tiêu chí đủ điều kiện;
  • Cấu trúc và dự thảo RFP (Request For Propose/yêu cầu đề xuất): xác định các yêu cầu đề xuất và tiêu chí đánh giá (và quy định cho giai đoạn đối thoại hoặc tương tác, khi quy trình đấu thầu thuộc loại này, hoặc thủ tục đàm phán khi đàm phán được cho phép); và
  • Hoàn thiện dự thảo hợp đồng để ban hành với RFP.

Công việc chính trong giai đoạn này tương ứng với hai nhiệm vụ chính:

1. Cấu trúc và soạn thảo hợp đồng dự án; và

2. Việc cấu trúc và soạn thảo một gói tài liệu mua sắm có thể thi hành được, bao gồm RFQ và RFP.

Cấu trúc hợp đồng: Cấu trúc được phát triển ở cấp sơ bộ trong giai đoạn trước phải được tinh chỉnh (đặc biệt là đối với cấu trúc tài chính, cơ chế thanh toán và phân bổ rủi ro, vì thường trong giai đoạn này, phân tích rủi ro được phát triển trong chi tiết đáng kể và lớn hơn). Phần còn lại của các điều khoản kinh doanh cũng nên được phát triển trước khi bắt đầu soạn thảo hợp đồng.

Cấu trúc RFQ và RFP: Không chỉ hợp đồng phải được thiết kế trong giai đoạn này. Quá trình đấu thầu cũng phải được cấu trúc và thiết kế bởi vì nó phải được thiết kế riêng để phù hợp với đặc điểm của dự án. Quá trình đấu thầu sẽ được chọn vào cuối Giai đoạn thẩm định, nhưng nhiều chi tiết sẽ được xác định theo các chi tiết cụ thể của dự án. Chúng bao gồm thanh cho các tiêu chí đủ điều kiện đạt / không đạt và các tiêu chí đánh giá cụ thể. Chúng cũng bao gồm một số tính năng có liên quan của quy trình đấu thầu, chẳng hạn như yêu cầu trái phiếu thầu, thời gian nộp và quy định chi tiết cho đối thoại hoặc tương tác trong các loại quy trình đấu thầu này.

Quá trình cấu trúc và soạn thảo là một nhiệm vụ lặp đi lặp lại cao. Cấu trúc hợp đồng được liên kết với việc giải quyết các vấn đề rủi ro, tính khả thi về tài chính và thương mại và do đó khả năng chi trả. Tất cả chúng vẫn sẽ được đánh giá trong giai đoạn này, và chúng phụ thuộc vào định nghĩa cuối cùng của các yêu cầu kỹ thuật và thông số kỹ thuật đầu ra.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top