Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

4.2 Giai đoạn 2: Thẩm định và chuẩn bị

4.2 Giai đoạn 2: Thẩm định và chuẩn bị

Mục tiêu: Đánh giá liệu dự án và hợp đồng dự án PPP có khả thi để giảm thiểu rủi ro thất bại của dự án trong thời gian đấu thầu hoặc trong thời hạn hợp đồng của dự án hay không và tiếp tục chuẩn bị như một hình thức PPP.

Các nhiệm vụ thông thường sẽ được thực hiện trong giai đoạn này như sau.

  • Tinh chỉnh phạm vi dự án và thiết kế trước, thử nghiệm tính khả thi kỹ thuật và đánh giá tác động môi trường;
  • Tinh chỉnh tính khả thi / đánh giá kinh tế xã hội (CBA) hoặc thực hiện đầy đủ ngay từ đầu;
  • Đánh giá tính khả thi thương mại của PPP (bao gồm khả năng ngân hàng) và kiểm tra thị trường;
  • Phát triển các đánh giá tài chính khác: VfM (value for money/giá trị tiền) theo phương pháp So sánh khu vực công (phân tích PSC - Public Sector Comparator) ở một số quốc gia, khả năng chi trả của PPP và phân tích tác động kế toán quốc gia;
  • Chuẩn bị và thẩm định: đánh giá rủi ro và thực hiện các nhiệm vụ thẩm định;
  • Cấu trúc trước PPP; và
  • Xác định chiến lược / lộ trình mua sắm và thiết kế kế hoạch mua sắm.

Chính phủ quyết định liệu dự án có nên tiến hành (dựa trên phân tích kinh tế xã hội) không phân biệt cách thức mua sắm, và sau đó quyết định xem mua sắm theo hình thức PPP có mang lại giá trị tiền tốt hơn so với giao hàng truyền thống hay không.

Phân tích tính khả thi là hai lần. Thứ nhất, phân tích tính khả thi được sử dụng để đánh giá xem dự án (hoặc hình thức mua sắm) có phải là giải pháp tối ưu cho nhu cầu dự án đã xác định hay không. Điều này thường được thực hiện trong Giai đoạn xác định. Thứ hai, một phân tích khả thi được sử dụng để đánh giá tính khả thi của giải pháp (dự án này có thể được thực hiện mà không có hoặc hạn chế rủi ro thất bại?).

Mục đích chính của việc thẩm định dự án là để xác nhận rằng dự án là Giá trị đồng tiền (theo nghĩa rộng) cho xã hội, thường được coi là tính khả thi của kinh tế xã hội và kinh tế xã hội. Một số đánh giá khả thi bổ sung được tiến hành để xác nhận xem lợi ích hay giá trị ròng dự kiến ​​cho xã hội ước tính cho dự án là có thể đạt được.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top