Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

4.1 Giai đoạn 1: Xác định dự án và phân tích PPP

4.1 Giai đoạn 1: Xác định dự án và phân tích PPP

Mục tiêu: Lựa chọn phương án dự án phù hợp (giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho nhu cầu) và đánh giá trước sự phù hợp của dự án như một hình thức tiềm năng để tránh các nguồn lực không cần thiết vào việc đánh giá và chuẩn bị đầy đủ các dự án không xứng đáng.

Nhiệm vụ: Các nhiệm vụ thông thường được bao gồm trong giai đoạn này như sau:

  • Xác định / chọn giải pháp dự án trong số một số tiêu chuẩn;
  • Phân chia dự án;
  • Đánh giá kinh tế dự án (bao gồm cả đánh giá kinh tế xã hội của CBA (Cost benefit analysis/Phân tích lợi ích chi phí)) và ưu tiên các dự án đáng giá nhất, nếu cần;
  • Sàng lọc dự án như một hình thức tiềm năng;
  • Chuẩn bị quản trị dự án cho quá trình chuẩn bị thông qua khởi động đấu thầu, bao gồm xây dựng kế hoạch quản lý dự án và xác định nhóm dự án.

Trước khi xem xét làm thế nào một dự án có thể được mua sắm, cần phải có một khái niệm rõ ràng về đâu là giải pháp tốt nhất cho nhu cầu công cộng có liên quan từ quan điểm kỹ thuật và chiến lược. Việc đánh giá các giải pháp khả thi này nên được thực hiện đối với mọi quyết định của dự án công (về cơ sở hạ tầng, cho dịch vụ, chính sách, luật hoặc trong bất kỳ hoạt động nào khác của chính phủ). Đây là cơ sở của thực hành tốt trong xác định dự án.

Một số tiêu chí nên được xem xét và so sánh, và lựa chọn phù hợp nhất sẽ được chọn theo phương pháp lựa chọn. CBA và các phương pháp đơn giản khác có thể được sử dụng cho mục đích này (ví dụ: phân tích đa tiêu chí, phân tích hiệu quả chi phí). Quá trình này sẽ xác định một giải pháp kỹ thuật theo thuật ngữ chung. Ở giai đoạn này, phạm vi dự án có thể ở dạng phác thảo bao gồm các ước tính chi phí thô. Phạm vi và chi phí sẽ được phát triển thêm thông qua đánh giá cuối cùng trong Giai đoạn Thẩm định.

Khi dự án đã được xác định đúng (bao gồm cả tiền kinh tế), Hướng dẫn chứng nhận PPP này giả định rằng dự án sẽ được sàng lọc dưới dạng PPP. Điều này đòi hỏi phải xác định phạm vi hợp đồng theo các điều khoản chung và tiến hành thử nghiệm sơ bộ xem liệu phương thức mua sắm theo hình thức PPP có phù hợp với dự án hay không.

Vào cuối giai đoạn này, một quyết định được đưa ra là có nên tiến hành phân tích thẩm định đầy đủ cả dự án và hợp đồng dự án với tư cách là một PPP trên cơ sở báo cáo sàng lọc PPP Báo cáo cũng nên bao gồm một mô tả về cách quy trình dự án sẽ được quản lý theo kế hoạch dự án và lịch trình liên quan.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top