Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

1.7 Lập kế hoạch quản lý dự án

1.7 Lập kế hoạch quản lý dự án

1.6.1 Bổ nhiệm người quản lý dự án và nhóm dự án PPP

1.6.2 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nên cử người quản lý dự án giám sát và chịu trách nhiệm về quy trình. Người này sẽ được hỗ trợ bởi và sẽ lãnh đạo Nhóm Dự án. Nhóm này, với người quản lý dự án đứng đầu, sẽ là đơn vị chủ chốt thúc đẩy dự án PPP. Nó nên được hình thành trong Giai đoạn 1 (Nhận dạng PPP) và duy trì cùng nhau ít nhất cho đến khi đóng kỹ thuật trong Giai đoạn 3 (Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP). Một nhóm dự án như vậy đôi khi cũng được gọi là Đơn vị thực hiện dự án (PIU - Project Implementation Unit)

1.6.3   Các thành viên của Nhóm dự án có thể tiếp tục thành lập một phần của Nhóm quản lý hợp đồng trong suốt thời gian hoạt động của PPP (xem Giai đoạn 4).

1.6.4 Cả người quản lý dự án và các thành viên của Nhóm dự án thường sẽ đến từ các nhân viên của Cơ quan quản lý nhà nước. Các nhà tài trợ đã có kinh nghiệm với các hình thức đối tác có thể có một nhóm PPP hoặc có thể nhanh chóng được phục hồi. Ngoài ra, một nhóm có thể được tạo riêng cho dự án trong tay. Đây có thể là thành viên thường trực của nhóm hoặc nhóm quản lý dự án cốt lõi có thể được tạo ra với các chuyên gia từ các khu vực khác của Cơ quan quản lý nhà nước được gọi theo yêu cầu

 • Hỗ trợ phát triển dự án
 • Tổng quan về đánh giá tác động môi trường
 • Tổng quan về đánh giá tác động xã hội
 • NPV và IRR
  • So sánh các NPV của các dự án khác nhau phải được đánh giá bằng cách sử dụng cùng một tỷ lệ chiết khấu.
  • Chỉ các dự án có NPV tích cực nên được phát triển hơn nữa. Nếu một dự án có NPV âm, điều đó có nghĩa là chi phí lớn hơn lợi ích. Dự án như vậy không nên được tiếp tục ở dạng hiện tại, nhưng có thể thiết kế lại để giảm chi phí hoặc tăng lợi ích để NPV tích cực.
  • Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ có liên quan đến NPV nhưng nó được biểu thị bằng phần trăm. IRR cho thấy lãi suất nào sẽ dẫn đến NPV bằng không. Nó nên được so sánh với tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư có lợi nhuận yêu cầu thấp hơn IRR, điều đó có nghĩa là dự án hấp dẫn nhà đầu tư đó (vì dự án mang lại lợi nhuận cao hơn). Nếu nhà đầu tư thì yêu cầu hoàn vốn cao hơn IRR, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư sẽ không quan tâm đến việc theo đuổi dự án.
  • Bằng cách cho phép một khoản đầu tư được so sánh với tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu, IRR đưa ra câu trả lời có hoặc không về việc đầu tư có khả thi về mặt tài chính hay không. Điều này có nghĩa là IRR rất hữu ích để kiểm tra xem một dự án có khả thi về mặt tài chính hay không.
 • Hướng dẫn sử dụng cố vấn
 • Báo cáo chi tiết dự án cho công trình trọng điểm quốc gia
  • Các dự án xin tài trợ theo chương trình trọng điểm quốc gia được yêu cầu chuẩn bị và nộp Báo cáo chi tiết dự án (DPR - Detailed Project Report). trọng điểm quốc gia phải có một bộ công cụ để chuẩn bị DPR. Mặc dù bộ công cụ này dành riêng cho các dự án đủ điều kiện theo trọng điểm quốc gia, nó cũng là một tài nguyên hữu ích cho việc chuẩn bị trọng điểm quốc gia nói chung.
  • Hỗ trợ tài chính với việc chuẩn bị DPR có sẵn cho các dự án đủ điều kiện theo trọng điểm quốc gia. Hỗ trợ cũng có sẵn cho việc chuẩn bị Kế hoạch Phát triển Thành phố (CDP), đây là một kế hoạch chiến lược (xem Giai đoạn 1 để biết thêm thông tin về hoạch định chiến lược.
  • Chi tiết về quy trình xin tài trợ theo trọng điểm quốc gia được cung cấp trong bộ công cụ trọng điểm quốc gia có sẵn trên trang web của trọng điểm quốc gia.
© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top