Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

1.6 Tham chiếu về Luật PPP

1.6 Tham chiếu về Luật PPP

Cung cấp đầy đủ Luật về PPP, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của tất cả các Bộ ngành, chính quyền địa phương (Tỉnh, huyện, Sở …);

Các Luật khác có ảnh hưởng đến PPP, cụ thể nọi dung và điều Luật liên quan, cúng các tài liệu hướng dẫn liên quan đến các nội dung này.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top