Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

1.3 Các rủi ro về một dự án PPP

1.3 Các rủi ro về một dự án PPP

Ảnh hưởng liên quan đến các quy định của chính phủ phải tạo ra hành động và xác định kết quả. Ảnh hưởng có thể đến từ cơ quan được ủy quyền, ví dụ, nơi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những quyền hạn nhất định được trao theo luật pháp, từ công tác quản lý đến công tác tổ chức tốt và từ kiến thức năng lực các chuyên gia.

Thông tin liên quan trực tiếp đến rủi ro. Đó là các thông tin mà chúng các bên liên quan có thể dự đoán kết quả trong tương lai. Khi chúng ta có thông tin tốt hơn, chúng ta có thể thấy trước và giảm rủi ro tốt hơn.

Các lĩnh vực công cộng và tư nhân khác nhau về các loại ảnh hưởng và thông tin mà họ có. Điều này có nghĩa là họ có thể kiểm soát rủi ro theo những cách khác nhau và họ kiểm soát một số rủi ro tốt hơn và không giỏi kiểm soát người khác.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top